Aanvraag mentorschap

Stappenplan van de procedure

  1. Elke aanvraag start met een kennismakingsgesprek. Daarbij leren we u en uw persoonlijke situatie kennen. Daarop volgt het intakegesprek.
  2. Samen met u en/of uw naasten vragen we bij de kantonrechter mentorschap aan.
  3. Als de kantonrechter akkoord gaat met de aanvraag, dan schrijven we alle zorgaanbieders aan. We vragen ze dan om alle post wat betreft zorg, behandeling en begeleiding naar de mentor te sturen.
  4. Vervolgens maken we een plan van aanpak. Hierin leggen we alle afspraken vast.
  5. Er is regelmatig contact tussen uw mentor en u (of uw naasten). Daarbij bespreekt u hoe het gaat en wat u nodig heeft. Door dit regelmatige contact leert u elkaar beter kennen, met als doel een vertrouwensband op te bouwen. De mentor kan daardoor steeds beter inschatten hoe hij/zij uw belangen het beste kan behartigen. Ook op momenten dat u dat zelf niet (meer) kunt aangeven.
  6. De mentor onderhoudt namens u contacten met de mensen die bij uw zorg betrokken zijn, zoals artsen, begeleiders en overige professionals. Uiteraard bespreekt de mentor de uitkomsten met u en uw naasten.