Klachtenregeling

Klachtenregeling Mentorschap Wolvega

Een klacht indienen
Overal waar wordt gewerkt, kunnen dingen misgaan of anders verlopen dan u had gedacht. Dan is
het belangrijk om hierover tijdig in gesprek te gaan. Samen kunnen we proberen tot een oplossing te
komen. Wij staan altijd open voor uw mening over onze dienstverlening. Met uw opmerkingen
kunnen wij immers onze dienstverlening verbeteren. Als uw onvrede niet wordt weggenomen, heeft
u het recht om een klacht in te dienen. Dit reglement is bedoeld voor klachten over mentorschap.
Hieronder kunt u lezen welke regels hiervoor gelden.

Algemene Bepalingen
De klachtenregeling wordt tijdens het intakegesprek of na de benoeming als mentor aan de cliënt
verstrekt. De klachtenregeling is ook gepubliceerd op de website.

1. Begripsbepalingen

1.1. Cliënt
De cliënt is de persoon over wie de kantonrechter het mentorschap heeft uitgesproken. Voor alle
cliënten geldt dat ten gevolge van de beperking, niet voor hun eigen belangen op kunnen komen en
daarvoor afhankelijk zijn van begeleiding of familie. Daarom zal in gevallen waar nodig de begeleiders
en of familie van de cliënt vragen om de cliënt bij te staan in de klachtenregeling .

1.2. Klacht
Een uiting van onvrede over het mentorschap die door de betrokkene als onjuist, onvoldoende of
onterecht wordt ervaren. Hierbij gaat het om gedrag en handelen door ons als mentor, maar ook om
het nalaten en het nemen van besluiten met gevolg voor de cliënt.

1.3. Klager
De cliënt, begeleiding en /of familie die een klacht indient.

1.4. Aangeklaagde
De mentor, tegen wie de klacht zich richt.

2. Wie kan een klacht indienen?
U kunt alleen uw klacht indienen als u een cliënt bent. Voor cliënten geldt dat zij ten gevolge van
hun beperking, niet of onvoldoende voor de eigen belangen op kunnen komen en afhankelijk zijn van
begeleiding en of familie. Daarom zullen wij in alle gevallen waar nodig de begeleider en of familie
van de cliënt vragen om de cliënt bij te staan in de klachtenregeling.

3. Hoe dient u een klacht in?
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en
tenminste bevatten:
– Naam van klager, adres en woonplaats
– Datum waarop de klacht is ontstaan
– Omschrijving van datgene waarover uw klacht gaat
– Naam en contactgegevens van diegene die de klager bijstaat

4. Klacht ingediend, hoe nu verder?

 1. Na ontvangst van de gemelde klacht, zal binnen een week telefonisch contact opgenomen
  worden met de klager en wordt klager uitgenodigd voor een gesprek
 2. In het eerste gesprek kan de klager uitleggen waarom een klacht is ingediend. Ook kunnen er
  nog bewijsstukken ingediend worden om de klacht te ondersteunen
 3. De doelstelling van het gesprek is om over de ingediende klacht alsnog tot een gezamenlijke
  oplossing te komen en eventueel hierover nieuwe afspraken te maken. Als er in het gesprek
  tot een oplossing wordt gekomen die voor alle partijen acceptabel is, wordt dit schriftelijk
  vastgelegd en ter ondertekening aangeboden aan de klager en aangeklaagde. De klacht
  wordt dan buiten behandeling gesteld.
 • Wanneer de klacht niet buiten behandeling wordt gesteld zal na het gesprek de klacht
  zorgvuldig worden onderzocht, waarna een beslissing genomen wordt om tot een oplossing
  te komen van de klacht.
 • Klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Als het noodzakelijk is bij
  derden informatie op te vragen, zal dit vooraf kenbaar gemaakt worden en wordt de klager
  vooraf om toestemming gevraagd.
 • Binnen 6 weken na de ontvangst van de schriftelijke klacht, wordt een brief gestuurd naar de
  klager, met daarin een beschrijving van het onderzoek naar de klacht en het besluit.
 • Klachten die niet voor klachtenregeling in aanmerking komen zijn:

a) indien er een verzoek tot ontslag van de mentor bij de rechtbank is ingediend en/of er in deze zaak
een gerechtelijke procedure loopt.

b) indien de klacht betrekking heeft op derden.

5. Registratie van klachten

 1. Klachten en de besluiten na afhandeling worden centraal geregistreerd.
 2. Uitsluitend op verzoek van de rechtbank zal een geanonimiseerd verslag verstrekt worden met daarin een beschrijving van de hoeveelheid en aard van de klachten
 3. De gemelde klachten worden zo mogelijk vertaald naar kwaliteitsverbetering. De hoeveelheid en aard van de meldingen van klachten en de mate waarin ze oplosbaar bleken, geeft praktische aanknopingspunten voor verbetering van uitvoering van mentorschap.

6. Wat als u niet tevreden bent over de uitkomst van de klachtafhandeling?
Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost is er een mogelijkheid de klacht na behandeling
voor te leggen aan de kantonrechter. Het staat de cliënt altijd vrij om rechtstreeks een klacht in te
dienen bij de kantonrechter.

Mentorschap Wolvega

Klachtenregeling Mentorschap Wolvega